Shelton High School

Shelton High School

SHELTON HIGH SCHOOL

หลักสำคัญของการเรียนการสอนของสถาบัน

- สอนด้วยความรัก, ความห่วงใยและความรับผิดชอบ -

                โรงเรียนของเรานำเสนอประสบการณ์การศึกษาที่เต็มเปี่ยมตลอดภาคการศึกษาที่นอกเหนือจากทฤษฎีการเรียนการสอนทางวิชาการ และการพัฒนาการรับรู้ เรามุ่งเน้นแสวงหาการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ร่วมสังคมเดียวกัน และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน โดยการให้พวกเขาทำกิจกรรมที่หลากหลายและมีคุณค่าประเทืองปัญญา และได้บริการชุมชนผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

                นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนที่กำหนด ด้วยความเข้มข้นของการเรียนแบบการสื่อสาร 2 ทิศทาง มีการทำงานร่วมกัน การคิดริเริ่มและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งกระบวนวิชาที่นำเสนอ อาทิ วิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, หลักการบัญชี และพลศึกษา

                เมื่อผ่านการวัดผลการเรียนรู้ Singapore-Cambridge GCE OLevelนักเรียนจะสามารถดำเนินการทดสอบ Singapore-Cambridge GCE A Levelได้ ซึ่งมีแนวทางหลากหลาย ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียน และการเรียนรู้ประสบการณ์ ผ่านการเรียนการสอนที่ดีและหลักสูตรการศึกษาอย่างเข้มข้น2 ปี เช่นเดียวกันกับการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาธุรกิจการค้า เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการสอบวัดผลระดับSingapore-Cambridge GCE A Level

                นักเรียนจะได้รับการสอนให้มีทักษะการทำงานเป็นทีม, การคิดเชิงสร้างสรรค์, เชิงมูลค่าและทักษะการสื่อสารในสังคมตลอดจนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ อาทิ การสรรค์สร้างพลังความคิดที่หลากหลาย และวิธีการเรียนการสอนอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสากล

 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษา

                โรงเรียนของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้แบบองค์รวม ผู้ซึ่งค้ำจุนศาสนาและคุณค่าทางศีลธรรม โดยการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคม ประเทศชาติและโลก

 

วัตถุประสงค์

                โรงเรียนของเรามีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนักเรียนที่มีการศึกษาสูง มีมารยาทดีและหมั่นฝึกฝนตนเอง ผ่านการได้รับความรู้ทางวิชาการและมีกิจกรรมหลักสูตรที่เป็นระบบ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้และซึมซับเกี่ยวกับคุณค่าของโรงเรียน ที่ทำให้พวกเขาได้เผชิญกับการแข่งขันใหม่ๆ

 

เป้าหมาย

เรามีความพยายามที่จะ:

1. สร้างแรงบันดาลใจ, การศึกษาและปัจเจกบุคลแบบองค์รวมอย่างสูง

2. แผ่ขยายความสามารถของนักเรียนโดยการกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ, การนวัตกรรมและการก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ

3. เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทาย โดยจัดให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการนำส่งการบริการที่เป็นเลิศ

4. สนับสนุนหลักจริยธรรมในการจัดการ และการบริหารและการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

Exexcel International General Certificate of Secondary Education

Singapore-Cambridge General Certificate of Education (GCE) O Level

Singapore-Cambridge General Certificate of Education (GCE) A Level

Foundation Certificate in English Language (FCE)

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view