Shelton College

Shelton College

ทําความรูจัก Shelton  College  International

 

          Ø ในป 2012  วิทยาลัยนานาชาติ   Shelton  ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ระดับ   Edutrust  (การรับรอง จาก กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร) ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองมาตรฐานติดตอกันเปนเวลา 4 ป มาแลว มอบ โดย คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประเทศสิงคโปร(Council of Private Education, Singapore) การ รับรองนี้แสดงถึงการเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการที่สําคัญครบทุก ดาน และสามารถใหบริการการศึกษาคุณภาพสูงได นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ           Shelton  ยังเปน สถาบันการศึกษาเอกชนแหงแรกในประเทศสิงคโปร ที่ใหความสําคัญดานคุณภาพการศึกษาตลอดจนการผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา

Ø ผูที่ทําการศึกษาในสถาบัน จะไดรับโอกาสในการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรระดับอนุปริญญาในสาขาบริหารธุรกิจ  ( Diploma in Business  )

Ø เพื่อใหผูที่ทําการศึกษาในสถาบันของเราไดรับประสบการณและคุณประโยชนสูงสุดจากการศึกษาในระดับนานาชาติ

        เราจึงรวมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแหงทั่วโลก  จัดทํา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ   

       ( Diploma in Business  ) ซึ่งสามารถต่อยอดไปในระดับอนุปริญญา ในสถาบันอีกกว่า 200 แห่งทั่วโลก ดังนั้น ผูที่ทําการศึกษาในสถาบันของเรา จึงเปรียบเสมือนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเทากับการเรียนมหาวิทยาลัยในสถาบันชั้นนำของโลก

Ø วิทยาลัยนานาชาติ Shelton กอตั้งขึ้นเมื่อป 1993 ในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จไดรับ การรับรองมาตรฐานระดับ Edutrust ซึ่งพิสูจนแลววาเราเปนสถาบันที่มีความแนวแนและใหความสําคัญ เรื่องคุณคาของการศึกษา หลักสูตรของเราถูกตองตามกฎหมาย รับรองโดยมหาวิทยาลัยชั้นนําที่รวมมือเปน พันธมิตร ดังนั้น คุณภาพของการสงมอบบริการการศึกษาและการวัดผลการศึกษานั้น จึงไดรับการรับรอง อยางถูกตอง และนักเรียนของเราทุกคนสามารถเรียนรูประสบการณไดเทาเทียมกับเพื่อนนักเรียนที่ โรงเรียนสาขาในประเทศอังกฤษ

านที่ตั้ง และสิ่งอํานวยความสะดวก

Ø โรงเรียนของเรา แบงออกเปน 2 แผนก ไดแกแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูที่ Telok Blangah Rise มี ลานกีฬากลางแจงสําหรับเลนกีฬา อาทิ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบดมินตันและปงปอง   สวนแผนกวิทยาลัย ตั้งอยูที่ Mountbatten Square เปนอาคารสํานักงานอเนกประสงคที่มีความทันสมัย อยู ใกลกับเขตเมืองและมีการคมนาคมเสนทางขนสงเขาถึงสะดวกประกอบไปดวยหองเรียนที่มีอุปกรณโสต ทัศนศึกษาครบครัน และการบริการอินเตอรเน็ตไรสาย (wireless) รวมถึงการใหบริการบานพัก และศูนย อํานวยการนักศึกษาอีกดวย

ที่พักและการดูแลนักเรียน

Ø สําหรับนักเรียนนานาชาติสามารถเลือกอยูหอพักที่จัดไวให ซึ่งตั้งอยูที่ Telok Blangah Rise ภายในหอพักมี สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ อินเตอรเน็ตไรสาย (wireless),  พื้นที่ศึกษาหาความรูดวยตนเอง, อาหาร 3 มื้อ และการบริการซัก อบ รีด สําหรับที่พักนอกสถานศึกษามีใหบริการผานตัวแทนสถานศึกษาที่

      รวมดําเนินการ

ทีมสถาบันวิชาการ

Ø การเรียนการสอนโดยคณะอาจารยผูมีประสบการณอยางมืออาชีพ

Ø การผสมผสานการสอน ระหวางการคนควาวิจัย และเรียนรูจากประสบการณจริงตามสาขาที่เรียน

Ø การเรียนการสอนที่ตอเนื่องกัน เนื่องจากคณาจารยบางสวนทํางานเปนที่ปรึกษาในภาคอุตสาหกรรม จึงทัน ตอแนวโนมการพัฒนาในดานตางๆ และทันตอเหตุการณทางเศรษฐกิจ

Ø ไดรับหนังสือรับรองจาก Staffordshire University ทําใหมั่นใจวาสถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

Ø การสนับสนุนและใหคําปรึกษาแบบรายบุคคลระหวางคณาจารยและนักเรียน ทําใหเกิดการเรียนพิเศษใน กลุมเล็กๆ

Ø มีการจัดหาอาจารยแนะแนวและพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนชวยเหลือนักเรียน ใหสามารถเผชิญหนากับความ เครงครัดและเขมงวดกับชีวิตในมหาวิทยาลัย

ารรับเขาศึกษา

กอนเริ่มตนเขาเรียนในหลักสูตรนี้ผูสมัครจะตองทดสอบวัดความรูทักษะภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบ ของโรงเรียนเพื่อระบุระดับความสามารถและความถนัดดานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนใน หลักสูตรวิชาชีพ สามารถทําการทดสอบเปนครั้งคราว หากตองการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยเขาทดสอบหลักสูตร ภาษาอังกฤษกอนที่จะเริ่มตนเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมตอไป

ารประเมินผลการเรียนรู

ขอบเขตของวิธีการประเมินผลการศึกษา คือ ประเมินตามวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรู โดยจะมีการ ทดสอบเปนรายเดือน, รายภาคเรียน, วัดผลจากการทําโครงงาน และการมอบหมายงาน

Pearson BTEC Level 5 HND

Diploma in Busines

             Course Aims

The programme offers a balance academic and practical approach to fundamental business concepts and application.

It covers the essential subject areas including management, marketing, finance, human resource management,

and research. Lectures on international case studies, group discussions and activities used throughout the course

provide opportunities for individuals to apply their learning, to develop and enhance their business knowledge

and competencies.

Ø คุณสมบัติอันเปนที่ยอมรับระดับสากล (Globally Recognized Qualifications)

 

Shelton College International  ภูมิใจที่ไดรวมทํางานกับมหาวิทยาลัยเครือขาย จนกลายมหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกใหการ ยอมรับ นั่นหมายความวาคุณสมบัติของคุณจะไมใชแคการเปนที่ยอมรับในประเทศสิงคโปรเทานั้น แตหมายถึงการไดรับการยอมรับจากนายจางและองคการระหว่างประเทศ

 


Tags : มหาวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์ College สิงคโปร์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view