อเมริกา

อเมริกา
ระบบการศึกษาอเมริกา
     ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศ เพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษา รัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวงศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ โดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลของรัฐที่สถาบันตั้งอยู่ โดยส่วนใหญ่จะมาจากเงินภาษีของรัฐและค่าเล่าเรียน การศึกษาภาคบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ เด็กอเมริกันทุกคน ต้องเรียนหนังสือจนถึงอายุ 16 ปี 
ทำไมถึงเลือกเรียนที่ประเทศอเมริกา 
     มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพการสอนและการทำวิจัย สหรัฐอเมริกายังเป็นแหล่งการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดที่นักศึกษาต่างชาติต้องการไปศึกษามากที่สุด ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากที่สุดในโลก ในปัจจุบันนี้ ประมาณร้อยละ 30 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในโลก กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา (Junior High Schools/Senior High Schools) 

    Junior High Schools เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นหรือ Grade 7- Grade 8 และ Senior High Schools เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ Grade 9 - 12 โดยทั่วไปสำหรับเด็กที่เข้าเริ่มการเรียนตามเวลาปกติ

และเรียนอย่างต่อเนื่อง จะสำเร็จการศึกษา Grade 12 ตอนอายุประมาณ 18 ปี มีนักศึกษาต่างชาติไปเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะสมัครเข้าเรียนกับโรงเรียนประจำของเอกชน เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ ไม่สามารถจัดหาที่พักให้ได้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศ เพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษา รัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวงศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ โดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลของรัฐที่สถาบันตั้งอยู่ โดยส่วนใหญ่จะมาจากเงินภาษีของรัฐและค่าเล่าเรียน การศึกษาภาคบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ เด็กอเมริกันทุกคน ต้องเรียนหนังสือจนถึงอายุ 16 ปี 

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

     การศึกษาในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นทางเลือกที่นักศึกษาต่างชาติเลือกที่จะไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมากในแต่ละปีอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Higher Education)การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาหมายถึงการศึกษาที่เป็นรูปแบบทั้งหมดที่สูงกว่ามัธยมศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมทั้งอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเหล่านี้ได้แก่ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มองหาโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้น สหรัฐอเมริกาได้แบ่งระดับการศึกษาของอุดมศึกษาดังต่อไปนี้

   * ระดับอนุปริญญา

   * ระดับปริญญาตรี

   * ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก)

ประเภทของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อนุปริญญา

   การศึกษาระดับอนุปริญญาเป็นหลักสูตรคุณวุฒิสองปี รับผู้ที่สำร็จมัธยมศึกษา (year 12) เข้าศึกษา จะเปิดสอนในวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรจะมีความหลากหลาย เช่น สาขาศิลปศาสตร์ การบัญชี ธุรกิจ การถ่ายภาพ การออกแบบภายใน และอื่นๆ ซึ่งได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีได้ วิทยาลัยระบบ 2 ปีส่วนใหญ่นั้นจะมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระบบ 4 ปี

ปริญญาตรี

   การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (year 12) และรับพิจารณาผู้จบอนุปริญญา 2 ปีเข้าศึกษาต่อเนื่องอีก 2 ปีด้วย หลักสูตรปริญญาตรีเปิดสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากในระหว่างกลุ่มวิชา ซึ่งทำให้นักเรียนมีตัวเลือกที่หลากหลายในการเรียนปีที่ 1 และ 2 ของภาคปกติ

บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทแล้ว หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกโดยทั่วไปจะเปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัย หลักสูตรสามารถเป็นได้ทั้งการทำวิจัย การเข้าชั้นเรียนหรืออาจเป็นการผสมผสานระหว่างสองรูปแบบ โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติจะมีระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี

   นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาเฉพาะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Ph.D.) หรือที่เรียกว่าปริญญาดุษฎีบัณฑิต สามารถศึกษาจบได้ภายในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สาขาวิชา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และความสามารถของผู้เรียนเอง ปริญญาเอกหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดในทางวิชาการ และยังมีปริญญาเอกเฉพาะสายอาชีพอื่นๆ อีกเช่น ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (MD)

ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน

   ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนอาจมีความแตกต่างไปตามหลักสูตรและสถาบัน ต่อไปนี้เป็นข้อมูลตัวอย่าง นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการสมัคร

วิทยาลัย

   วิทยาลัย ส่วนใหญ่ต้องการรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป และคะแนน TOEFL 500 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป

มหาวิทยาลัย

   สถาบันส่วนใหญ่ต้องการนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ TOEFL 500 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป สำหรับระดับปริญญาตรี ส่วนปริญญาโท และปริญญาเอกส่วนใหญ่จะพิจารณาเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป ผู้ที่จะสมัครหลักสูตร MBA อาจต้องใช้คะแนน GMAT ประกอบด้วย ส่วนนักศึกษาที่สมัครปริญญาโทและเอกในสาขาอื่นๆ ส่วนใหญ่จะต้องสอบ GRE (Graduate Record Examination)

ปีการศึกษา

   ในสหรัฐอเมริกาปีการศึกษา (Academic Year) จะเริ่ม ประมาณเดือนกันยายนถึงพฤษภาคม ซึ่งมีการกำหนดภาคเรียนแตกต่างกันออกไปดังนี้

   1. ระบบ Semester เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยในระยะเวลาหนึ่งปีจะประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาและ 1-2 Summer Sessions แต่ละภาคการศึกษายาวประมาณ 16 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น

       - Fall Semester เปิด ประมาณปลายสิงหาคม ถึงกลางธันวาคม

       - Spring Semester เปิด ประมาณต้นมกราคม ถึงเมษายน

       - Summer Session เปิดประมาณกลางพฤษภาคม ถึงสิงหาคม (อาจมีการแบ่งครึ่ง Summer Session เป็น 2 ช่วงสั้นๆ)

   2. ระบบ Quarter ในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ ดังนี้

       - Fall Quarter เปิดประมาณกลางกันยายน ถึงธันวาคม

       - Winter Quarter เปิดประมาณมกราคม ถึงกลางมีนาคม

       - Spring Quarter เปิดประมาณต้นเมษายนถึงกลางมิถุนายน

       - Summer Quarter เปิดประมาณกลางมิถุนายนถึง สิงหาคม

   3. ระบบ Trimester จะมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ภาคใน 1 ปีการศึกษาดังนี้

       - First Trimester เปิดประมาณกันยายน ถึงธันวาคม

       - Second Trimester เปิดประมาณมกราคม ถึง เมษายน

       - Third Trimester เปิดประมาณพฤษภาคม ถึงสิงหาคม

   4. ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม่ที่เริ่มใช้ในสถานศึกษาของสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 8 โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคใหญ่ คั่นกลางด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่า Interim เพื่อให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าด้วยตนเอง หรือออกภาคปฎิบัติ(Field Trip) แบ่งภาคเรียน ดังนี้

       - Fall Semester เปิดประมาณปลายสิงหาคม ถึงธันวาคม

       - Interim เปิดประมาณเดือนมกราคม (1 เดือน)

       - Spring Semester เปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม

ฺBY : www.thailand.idp.com/thailand_usa/ข้อมูลเริ่มต้น/ระบบการศึกษาในอเมริกา.aspx

Tags : ระบบการศึกษาอเมริกา เรียนภาษาอังกฤษ ที่ประเทศอเมริกา เรียนต่อปริญญาตรี อเมริกา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view