Shelton High School

Shelton High School

ทำความรู้จัก Shelton


     ในปี 2012 วิทยาลัยนานาชาติ Shelton ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Edutrust (การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์) ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองมาตรฐานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี มาแล้ว มอบโดย คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประเทศสิงคโปร์ (Council of Private Education, Singapore) การรับรองนี้แสดงถึงการเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่สำคัญครบทุกด้าน และสามารถให้บริการการศึกษาคุณภาพสูงได้ นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ Shelton ยังเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศสิงคโปร์ ที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพการศึกษาตลอดจนการผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา

     ผู้ที่ทำการศึกษาในสถาบัน จะได้รับโอกาสในการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรระดับปริญญาเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ อาทิ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ (Travel, Tourism & Hospitality) สาขาบริหารธุรกิจ (Business management) สาขาการบริหารการตลาด (Marketing Management) สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

     เพื่อให้ผู้ที่ทำการศึกษาในสถาบันของเราได้รับประสบการณ์และคุณประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาในระดับนานาชาติ เราจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแถบเอเชีย-แปซิฟิก และในประเทศอังกฤษ จัดทำหลักสูตรการศึกษาอาทิ หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งได้รับการรับรองจาก Staffordshire University และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจาก Edge Hill University ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ดังนั้น ผู้ที่ทำการศึกษาในสถาบันของเราจึงเปรียบเสมือนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนั่นเอง

     วิทยาลัยนานาชาติ Shelton ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 ในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Edutrust ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นสถาบันที่มีความแน่วแน่และให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าของการศึกษา หลักสูตรของเราถูกต้องตามกฎหมาย รับรองโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ร่วมมือเป็นพันธมิตร ดังนั้น คุณภาพของการส่งมอบบริการการศึกษาและการวัดผลการศึกษานั้น จึงได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง และนักเรียนของเราทุกคนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ได้เท่าเทียมกับเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนสาขาในประเทศอังกฤษ


สถานที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก

     โรงเรียนของเรา แบ่งออกเป็น 2 แผนก ได้แก่แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ Telok Blangah Rise มีลานกีฬากลางแจ้งสำหรับเล่นกีฬา อาทิ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบดมินตันและปิงปองส่วนแผนกวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ Mountbatten Square เป็นอาคารสำนักงานอเนกประสงค์ที่มีความทันสมัย อยู่ใกล้กับเขตเมืองและมีการคมนาคมเส้นทางขนส่งเข้าถึงสะดวกประกอบไปด้วยห้องเรียนที่มีอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาครบครัน และการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wireless) รวมถึงการให้บริการบ้านพัก และศูนย์อำนวยการนักศึกษาอีกด้วย

ที่พักและการดูแลนักเรียน

     สำหรับนักเรียนนานาชาติสามารถเลือกอยู่หอพักที่จัดไว้ให้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Telok Blangah Rise ภายในหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย (wireless), พื้นที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง, อาหาร 3 มื้อ และการบริการซัก อบ รีด สำหรับที่พักนอกสถานศึกษามีให้บริการผ่านตัวแทนสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการ
Certificate in English as a Global Language

หลักสำคัญของการเรียนการสอนของสถาบัน


     - สอนด้วยความรัก, ความห่วงใยและความรับผิดชอบ - โรงเรียนของเรานำเสนอประสบการณ์การศึกษาที่เต็มเปี่ยมตลอดภาคการศึกษาที่นอกเหนือจากทฤษฎีการเรียนการสอนทางวิชาการ และการพัฒนาการรับรู้ เรามุ่งเน้นแสวงหาการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ร่วมสังคมเดียวกัน และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน โดยการให้พวกเขาทำกิจกรรมที่หลากหลายและมีคุณค่าประเทืองปัญญา และได้บริการชุมชนผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

     นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนที่กำหนด ด้วยความเข้มข้นของการเรียนแบบการสื่อสาร 2 ทิศทาง มีการทำงานร่วมกัน การคิดริเริ่มและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งกระบวนวิชาที่นำเสนอ อาทิ วิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, หลักการบัญชี และพลศึกษา เมื่อผ่านการวัดผลการเรียนรู้ Singapore-Cambridge GCE OLevelนักเรียนจะสามารถดำเนินการทดสอบ Singapore-Cambridge GCE A Levelได้ ซึ่งมีแนวทางหลากหลาย ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียน และการเรียนรู้ประสบการณ์ ผ่านการเรียนการสอนที่ดีและหลักสูตรการศึกษาอย่างเข้มข้น2 ปี เช่นเดียวกันกับการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาธุรกิจการค้า เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการสอบวัดผลระดับSingapore-Cambridge GCE A Level นักเรียนจะได้รับการสอนให้มีทักษะการทำงานเป็นทีม, การคิดเชิงสร้างสรรค์, เชิงมูลค่าและทักษะการสื่อสารในสังคมตลอดจนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ อาทิ การสรรค์สร้างพลังความคิดที่หลากหลาย และวิธีการเรียนการสอนอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสากล


จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษา


     โรงเรียนของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้แบบองค์รวม ผู้ซึ่งค้ำจุนศาสนาและคุณค่าทางศีลธรรม โดยการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคม ประเทศชาติและโลก


วัตถุประสงค์


     โรงเรียนของเรามีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนักเรียนที่มีการศึกษาสูง มีมารยาทดีและหมั่นฝึกฝนตนเอง ผ่านการได้รับความรู้ทางวิชาการและมีกิจกรรมหลักสูตรที่เป็นระบบ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้และซึมซับเกี่ยวกับคุณค่าของโรงเรียน ที่ทำให้พวกเขาได้เผชิญกับการแข่งขันใหม่ๆ


เป้าหมาย  เรามีความพยายามที่จะ:


     1. สร้างแรงบันดาลใจ, การศึกษาและปัจเจกบุคลแบบองค์รวมอย่างสูง
     2. แผ่ขยายความสามารถของนักเรียนโดยการกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ, การนวัตกรรมและการก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
     3. เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทาย โดยจัดให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการนำส่งการบริการที่เป็นเลิศ
     4. สนับสนุนหลักจริยธรรมในการจัดการ และการบริหารและการศึกษาหลักสูตรการศึกษา


     Singapore-Cambridge GCE O Level

     Singapore-Cambridge GCE A Level

     International General Certificate of Secondary Education (Edexcel IGCSE)

     FCE (Foundation Certificate in English Language)


ดาวน์โหลด GLOBAL EXCHANGE PROGRAMME ของ ทาง สถาบัน Shelton College คลิกที่นี่


Tags : เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์ โรงเรียน ประเทศสิงคโปร์

ความคิดเห็น

 1. 1
  Sai
  Sai sai_nuna@hotmail.com 04/04/2013 19:31

  อยากทราบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนภาษาทร่สิงคโปร์และมาเลเซียอะคะ ระยะเวลาการไปประมาณ 6เดือน-1 ปี คะ

 2. 2
  studypg
  studypg studypg@hotmail.com 05/04/2013 11:15

  ผม ส่งรายละเอียดให้ทาง อีเมลล์ เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้เลยครับผม

 3. 3
  tongTHN
  tongTHN baitong9993@hotmail.com 05/06/2013 17:16


  อยากทราบค่าใช้จ่ายของ  - EGL


  - Integrated diploma entry level 1 (14 เดือน)


  - advance diploma  ขอบคุณมากค่ะ

 4. 4
  studypg
  studypg studypg@hotmail.com 11/06/2013 14:03

  สวัสดีครับ คุณtongTHN


  ผมส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วนะครับ


  สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อกลับมาได้ครับผม


  ขอบคุณครับ 5. 5
  De
  De Gm_mah@hotmail.com 16/06/2013 15:08

  สนใจสอบถามราคาคะ? 

 6. 6
  Nice
  Nice Nongice_17610_@hotmail.com 28/06/2013 22:10

  อยากทราบรายละเอียดของ รร แล้วก้ค่าใช้จ่าย แล้วถ้าสมัคตอนนี้ยังทันป่าวคับ

 7. 7
  studypg
  studypg studypg@hotmail.com 29/06/2013 10:21

  สวัสดีครับ คุณ De และ คุณ Nice


  ผมส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วนะครับ


  สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อกลับมาได้ครับผม


  ขอบคุณครับ

 8. 8
  Kamon
  Kamon Kamonta@live.con 11/07/2013 16:18

  ขอรายละเอียด ค่าใช้จ่ายและที่พัก สำหรับไปเรียนภาษาที่ิสิงคโปร์ะและมาเลเซียด้วยค่ะ และอยากทราบว่าทำงานระหว่างเรียนได้รึปล่าวค่ะ ขอบคุนค่ะ

 9. 9
  Learning For fun
  Learning For fun studypg@hotmail.com 11/07/2013 16:52

  เรียน คุณ Kamon


  ทางเราได้ติดต่อกลับทางอีเมล์แล้วนะคะ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ค่ะ


  ขอบคุณที่สอบถามมาค่ะ

 10. 10
  Learning For fun
  Learning For fun studypg@hotmail.com 11/07/2013 16:53

  เรียน คุณ Kamon


  ทางเราได้ติดต่อกลับทางอีเมล์แล้วนะคะ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ค่ะ


  ขอบคุณที่สอบถามมาค่ะ

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

Penang Chinese Girls School ปิงหัว

Tenby International School

Pelita International School

Disted College


KDU University College

sunway University

KDU UniversityLe Cordon Bleu
  Copyright 2005-2013 เรียนต่อมาเลเซีย เรียน ต่่อปีน All rights reserved.
view